Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen De Praktijk en een cliënt waarop De Praktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

De Praktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal De Praktijk zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan De Praktijk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag De Praktijk het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag De Praktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Kort gezegd:
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling

De Praktijk vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet De Praktijk bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan De Praktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De Praktijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. De Praktijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Praktijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

De Praktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, De Praktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

De Praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat De Praktijk  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste  en/of onvolledige informatie  over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De Praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt  heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en Diefstal

De Praktijk  heeft  het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

De Praktijk meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft De Praktijk het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.